Logowanie | Rejestracja

Jak przystąpić do Wild Geese MG Poland


 

ZASADY PZYSTĄPIENIA DO

PODKARPACKIEGO STOWARZYSZENIA MOTOCYKLOWEGO

WILD GEESE MG POLAND


  1. Do Podkarpackiego Stowarzyszenia Motocyklowego „WILD GEESE MG POLAND” może wstąpić każdy czynny motocyklista / motocyklistka posiadający/ca motocykl dowolnej marki
  2. Aby wstąpić do PSM „WILD GEESE MG POLAND” należy wypełnić i dostarczyć na adres siedziby Stowarzyszenia kwestionariusz osobowy wraz z nazwiskiem osoby wprowadzającej - Pełnoprawnego Członka PSM „WILD GEESE MG POLAND”.
  3. Kwestionariusz musi być potwierdzony podpisem Pełnoprawnego Członka PSM „WILD GEESE MG POLAND”.
  4. Członkiem Wprowadzającym może zostać każdy Pełnoprawny Członek, który dobrowolnie przyjmuje na siebie obowiązki wprowadzania Kandydata do Stowarzyszenia przez cały jego okres kandydacki
  5. Członek wprowadzający ma prawo do wprowadzenia tylko jednego Kandydata w ciągu sezonu. Sezon ten rozumiany będzie jako czas zawarty pomiędzy kolejnymi po sobie następującymi spotkaniami wiosennymi
  6. Na najbliższym spotkaniu Zarząd Stowarzyszenia rozpatruje kandydaturę i po zatwierdzeniu kandydata zostaje wpisany on na listę i od tego momentu rozpoczyna się dla niego - Okres Kandydacki. Czas trwania okresu kandydackiego określa Statut i Regulamin .
  7. Kandydatem nie może zostać osoba należąca do innego stowarzyszenia lub klubu motocyklowego.
  8. W czasie okresu kandydackiego, kandydat jest zobowiązany do zapoznania się ze Statutem, strukturą Stowarzyszenia, jego Regulaminem oraz zasadami w nim panującymi.
  9. Obowiązkiem Kandydata w okresie wstępnym jest:

a)      branie czynnego udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie w tym czasie, z wyłączeniem tych które przeznaczone są tylko dla członków rzeczywistych - godne i zgodne z zasadami Regulaminu oraz normami obyczajowymi reprezentowanie PSM „WILD GEESE MG POLAND”

b)      stosowanie się do regulaminu obowiązującego PSM „WILD GEESE MG POLAND”

c)       bezwzględne stosowanie się do etykiety, zasad i porządku imprez organizowanych przez PSM „WILD GEESE MG POLAND”

10.Pełnoprawnym Członkiem zostaje się po ukończeniu okresu kandydackiego, po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury Kandydata przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek Członka Wprowadzającego odpowiedzialnego za kandydata i braku jakichkolwiek głosów sprzeciwu ze strony pozostałych Członków Zarządu.

ZARZĄD PSM WILD GEESE MG POLAND